vrienden van meeuw

Wie zijn we

Stichting vrienden Meeuw | Jeugdtheaterschool (of Vrienden Meeuw) is op 19 oktober 2012 opgericht en heeft als doel uit het ondersteunen van de Stichting Meeuw | Jeugdtheaterschool (JTS).

 

Wij willen dit doel onder meer behalen door:

a) het bieden van menskracht en expertise in de vorm van vrijwilligers, zonder verloning in welke vorm dan ook aan de stichting Meeuw;

 

b) de binding van een ieder die de stichting Meeuw een warm hart toedraagt te vergroten;

 

c) de bekendheid van de stichting Meeuw alsmede haar netwerk te vergroten;

 

d) de maatschappelijke verankering van de stichting Meeuw zichtbaar te maken en haar draagvlak aan te tonen;

 

e) het bieden van extra, incidentele financiële middelen, uitgezonderd structurele uitkeringen, subsidiëring alsmede verloning van professioneel aan de stichting Meeuw verbonden natuurlijke personen;

 

f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij staan als stichting ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56295731. Ons RSIN nummer is 852062370.

Contact
Als je contact op wilt nemen met de stichting kun je per mail terecht via: vrienden@meeuw-jts.nl. We zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als de Jeugdtheaterschool.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2015 uit de volgende personen:
Voorzitter: Mevrouw A. O. de Jong
Secretaris: Mevrouw J van Dijk 
Penningmeester: De heer E.J. Heddema

Overige leden: Mevrouw H. Berkelmans en mevrouw D. Tundo

 

Het bestuur doet haar werkzaamheden belangeloos en ontvangt hiervoor geen beloning.
Het beheer van het vermogen van de stichting komt toe aan de penningmeester. Jaarlijks wordt voordat het jaarrapport wordt uitgebracht een kascontrole door het bestuur uitgevoerd en zal bij goedkeuring kwijting worden gegeven aan de penningmeester. De besteding van het vermogen valt onder de verantwoording van het bestuur. Het bestuur zal altijd beslissen op welke manier geld wordt besteed van de stichting. Dit zal per jaar in het jaarrapport worden toegelicht.

 

Wat doen we

 

Jaarplan 2014

Elk jaar willen we ons inzetten voor diverse activiteiten voor de Jeugdtheaterschool. Hiervoor stellen we als bestuur een jaarplan op. In het jaarplan voor het jaar 2015 hadden we de volgende hoofdpunten:

 

1. relatie met onze vrienden onderhouden: We vinden het belangrijk om de persoonlijke relatie met onze vrienden uit te bouwen en te verbeteren. Dit willen we doen door de vrienden beter informeren, boeien en binden door het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief en de vrienden jaarlijkse tijdens de vriendendag in het zonnetje te zetten als bedankje. Verder willen we onze ambassadeurs vooral gaan inzetten bij de digitale promotie van de voorstellingen.

 

2. informatie en communicatie: We willen door middel van uitgifte van een eigen nieuwsbrief de vrienden meer informeren. Daarnaast zal in ons jaarverslag worden toegelicht wat we afgelopen jaar hebben gedaan.

 

3. werving van nieuwe vrienden: We willen graag 30 nieuwe vrienden, waarvan 20 donateurs, willen binnen halen. Hiervoor zal binnenkort een plan worden gemaakt. Omdat we naast de ambassadeurs ook financiële middelen willen geven aan de jeugdtheaterschool hebben we ook financiële donateurs nodig. Dit is mogelijk vanaf € 17.50 per jaar.

 

4. uitvoering van nieuwe vrienden diensten: Er zal meer aandacht komen voor de professionalisering van de bar/kassamensen.

 

5. vriendendag: Ook dit seizoen wordt er een vriendendag georganiseerd.  

 

6. bestedingsfonds, inclusief begroting: Vanuit de JTS zijn voor financiële ondersteuning enkele punten aangedragen waarbij de stichting Vrienden JTS een financiële bijdrage aan kan leveren. Deze worden besproken in het bestuur en zullen in overleg met JTS worden toegekend. De financiële ondersteuning zal mede worden gebaseerd op de (verwachte) bestedingsruimte van de stichting. Dit is toegelicht in de begroting over 2015.

 

Verantwoording

Elk jaar wordt door de stichting een jaarrapport opgesteld waarin het bestuur verantwoording aflegt over hun activiteiten. Daarnaast is een financieel verslag (jaarrekening) opgenomen waarin de financiële verantwoording wordt toegelicht.


Het jaarrapport over het afgelopen boekjaar is hier te downloaden.

 

Tenslotte bestaat er een Steunfonds voor leerlingen die om financiële redenen (tijdelijk) het lesgeld niet (volledig kunnen voldoen. Lees hier de gehele regeling.